Uncategorized

2021-08-28 CSLS(B) 《小房子变大房子》A Squash and a Squeeze

Wǔ zhī xiǎohóu chuáng shàng tiào. 五只小猴床上跳。 Five little monkeys jumping on the bed, Yì zhī diēdǎo shuāishāng liǎo. 一只跌倒摔伤了。 One fell and got hurt. Yīshēng yīshēng zěnmebàn? 医生医生怎么办? Doctor, doctor, what should I do? Bié ràng xiǎohóu chuáng shàng tiào. 别让小猴床上跳。 Don’t let the little monkeys jump on the bed. Sì zhī xiǎohóu chuáng …

Continue Reading