Chinese for Young Children / Chinesisch für Kleinkinder Chinesische Spielgruppe

2022-01-22 CYC 国王的新衣

国王喜欢穿新衣 让人称赞他
聪明的才看得见 最新的衣裳
大家赞美好好看 怕被说笨蛋
诚实男孩笑哈哈 国王没穿衣

guó wáng xǐ huān chuān xīn yī  ; ràng rén chēng zàn tā

cōng míng de cái kàn dé jiàn  ; zuì xīn de yī cháng

dà jiā zàn měi hǎo hǎo kàn  ; pà bèi shuō bèn dàn

chéng shí nán hái xiào hā hā  ; guó wáng méi chuān yī

 

 

 

Chinesisch für Kleinkinder / Chinesische Spielgruppe CYC074 2022-02-22@Familienzentrum Karussell