Chinese for Young Children / Chinesisch für Kleinkinder Chinesische Spielgruppe

2022-01-22 CYC 国王的新衣

国王喜欢穿新衣 让人称赞他 聪明的才看得见 最新的衣裳 大家赞美好好看 怕被说笨蛋 诚实男孩笑哈哈 国王没穿衣 guó wáng xǐ huān chuān xīn yī  ; ràng rén chēng zàn tā cōng míng de cái kàn dé jiàn  ; zuì xīn de yī cháng dà jiā zàn měi hǎo hǎo kàn  ; pà bèi shuō bèn dàn chéng shí nán hái xiào hā hā  ; …

Continue Reading