Chinesisch als Fremdsprache für Schulkinder (CSLS)

2021-12-18 CSLS(B) O, Christmas Tree! 噢,圣诞树!

Ō, shèngdànshù, ō, shèngdànshù,

Nǐ de shùzhī sìjì cháng qīng!

Ō, shèngdànshù, ō, shèngdànshù,

Nǐ de shùzhī sìjì cháng qīng!

 

Xiàtiān yánrè shí yě lǜyóuyóu.

Dōngtiān xià xuě shí yě lǜyóuyóu.

Ō, shèngdànshù, ō, shèngdànshù,

Nǐ de shùzhī sìjì cháng qīng!