Chinesisch Thema menschliche Puppe
Chinese for Young Children / Chinesisch für Kleinkinder Chinesische Spielgruppe Lieder für Chinesisch für Kleinkinder / Chinesische Spielgruppe

2022-03-05 CYC077 泥人娃娃

泥娃娃泥娃娃 一个泥娃娃 也有那眉毛 也有那眼睛 眼睛不会眨 泥娃娃泥娃娃 一个泥娃娃 也有那鼻子 也有那嘴巴 嘴巴不说话 她是个假娃娃 不是个真娃娃 她没有亲爱的妈妈 也没有爸爸 泥娃娃泥娃娃 一个泥娃娃 我做她妈妈 我做她爸爸 永远爱着她 ní wá wá ní wá wá   yī gè ní wá wá yě yǒu nà méi máo   yě yǒu nà yǎn jīng   yǎn jīng bù huì zhǎ ní wá wá ní wá wá   yī gè ní wá wá yě yǒu nà bí zǐ   …

Continue Reading